• ਗੁਰਦਾਸੀਦੇਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.)
  • Gurdasidevi Institute of Management & Technology(G.I.M.T.)
  • (Affiliated with IKG Punjab Technical University, Punjab School Education Board & NIOS)

For Student Enquiry : +91-9216215885
Call Timing: 9:30 AM To 4:30 PM

Downloads

ANNOUNCEMENTS
ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 23 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ No Dues ਮਿਤੀ 14-11-2023 ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ ਜੀ।  ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: +91-9216815885             Date sheet for (Regular and Reappear) Exam Nov-2023 as on 10.11.2023 (10 Nov 2023)

Need To Download

Srno. Name Date Detail
1 PGDCA 2023-11-10 PGDCA Datesheet for Nov 2023 Examination
2 M.Sc(IT)-LE 2023-11-10 M.Sc(IT)-LE Datesheet for Nov 2023 Examination
3 M.Sc(IT) 2023-11-10 M.Sc(IT) Datesheet for Nov 2023 Examination
4 BCA-LEET 2023-11-10 BCA-LEET Datesheet for Nov 2023 Examination
5 BCA 2023-11-10 BCA Datesheet for Nov 2023 Examination
6 B.Sc(Multimedia) 2023-11-10 B.Sc(Multimedia) Datesheet for Nov 2023 Examination
7 B.Sc(IT) 2023-11-10 B.Sc(IT) Datesheet for Nov 2023 Examination
8 B.Sc(FD) 2023-11-10 B.Sc(FD) Datesheet for Nov 2023 Examination
9 B.Com(H) 2023-11-10 B.Com(H) Datesheet for Nov 2023 Examination
10 Datesheet 2023-11-10 Final Date sheet for Regular and Reappear Exam Nov-2022 as on 10.11.2023
11 PGDCA 2023-05-05 PGDCA Datesheet for May 2023 Examination
12 Date Sheet 2023-05-05 Date sheet for (Regular and Reappear) Exam April-2023
13 M.Sc(IT)-LEET 2023-05-05 M.Sc(IT)-LEET Datesheet for May 2023 Examination
14 M.Sc(IT) 2023-05-05 M.Sc(IT) Datesheet for May 2023 Examination
15 BCA-LEET 2023-05-05 BCA-LEET Datesheet for May 2023 Examination
16 BCA 2023-05-05 BCA Datesheet for May 2023 Examination
17 B.Sc(Multimedia) 2023-05-05 B.Sc(Multimedia) Datesheet for May 2023 Examination
18 B.Sc(IT)-LEET 2023-05-05 B.Sc(IT)-LEET Datesheet for May 2023 Examination
19 B.Sc(IT) 2023-05-05 B.Sc(IT) Datesheet for May 2023 Examination
20 B.Sc(FD) 2023-05-05 B.Sc(FD) Datesheet for May 2023 Examination
21 B.Com(Hons.) 2023-05-05 B.Com(Hons.) Datesheet for May 2023 Examination

Srno. Name Date Detail
1 B.Com(Hons.) 2023-04-04 Study Scheme & Syllabus of Bachelor of Commerce (Hons.) Batch 2018 onwards
2 B.Sc(Fashion Design) 2023-04-04 Study Scheme & Syllabus of B.Sc(Fashion Design) Batch 2018 onwards
3 B.Sc(IT) 2023-04-04 Study Scheme & Syllabus of Bachelor of Science in Information Technology (B.Sc. IT) Batch 2019 onwards
4 PGDCA 2023-04-02 Study Scheme & Syllabus of Post Graduation Diploma in Computer Applications (PGDCA) Batch 2019 onwards
5 BCA 2023-04-01 Study Scheme & Syllabus of Bachelor of Computer Applications (BCA) Batch 2019 onwards
6 M.Sc(IT) 2023-04-01 Study Scheme & Syllabus of Master of Science in Information Technology M. Sc. (IT) Batch 2019 onwards
7 B.Sc(Multimedia) 2023-04-01 Study Scheme & Syllabus of B.Sc(Multimedia) 1st & 2nd Sem
8 B.Sc(Multimedia) 2023-04-01 Study Scheme & Syllabus of B.Sc(Multimedia) 3rd & 4th Sem

Srno. Name Date Detail
1 Migration Rules and Regulations 2023-06-27 Migration Rules and Regulations
2 NOC for Admit Card 2023-05-05 NOC for Admit Card
3 Bus Pass Application 2023-05-01 Bus Pass Application Form
4 Aadhar Seed Form 2023-03-01 Bank Account Aadhar Seed Form
5 Exam Form 2022-10-01 Exam Form for Regular & Re-Appear Students
6 Re-admission 2021-11-01 Re-admission Form for IKGPTU Students
7 Admission Form 2021-04-01 New Admission Form

Srno. Name Date Detail
1 Fee Structure of Session 2023-24 2023-06-29 Fee Structure of various Academic Programmes (UG/PG) offered at Affiliated/ Autonomous Colleges of I.K. Gujral Punjab Technical University during Session 2023-24.
2 Fee Structure for Admission Batch on or before Session 2022-23 2023-06-29 Fee Structure of various Academic Programmes (UG/PG)offered at Affiliated/Autonomous Colleges of I.K. Gujral Punjab Technical University for Session 2023-24 (for Admission Batch on or before Session 2022-23).
3 Revision of various Examination/Document related Fee 2022-06-21 Revision of various Examination/Document related Fee

Srno. Name Date Detail
1 Nov 2023 2024-12-03 Bachelor of Commerce (Honours),Semester-1 (Reappear)
2 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Commerce (Honours),Semester-1, (Regular)
3 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Commerce (Honours),Semester-2, (Reappear) Lot-2
4 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Commerce (Honours),Semester-2, (Reappear)
5 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Commerce (Honours),Semester-3, (Reappear)
6 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Commerce (Honours),Semester-3, (Regular) Lot-2
7 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Commerce (Honours),Semester-3, (Regular)
8 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Commerce (Honours),Semester-4, (Reappear)
9 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Commerce (Honours),Semester-5, (Regular) lot-1
10 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Commerce (Honours),Semester-5, (Regular)
11 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Computer Applications - Lateral Entry,Semester-5, (Regular)
12 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Computer Applications,Semester-1, (Reappear)
13 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Computer Applications,Semester-1, (Regular)
14 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Computer Applications,Semester-2, (Reappear)
15 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Computer Applications,Semester-3, (Reappear)
16 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Computer Applications,Semester-3, (Regular) Lot-1
17 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Computer Applications,Semester-3, (Regular) Lot-2
18 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Computer Applications,Semester-3, (Regular)
19 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Computer Applications,Semester-4, (Reappear)
20 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Computer Applications,Semester-5, (Reappear)
21 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Computer Applications,Semester-5, (Regular)
22 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Computer Applications,Semester-5, (Regular)Lot-1
23 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Fashion Design),Semester-1, (Regular)
24 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Fashion Design),Semester-2, (Reappear)
25 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Fashion Design),Semester-3, (Regular)
26 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Fashion Design),Semester-4, (Reappear)
27 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Fashion Design),Semester-5, (Regular)
28 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Information Technology),Semester-1, (Regular) Lot-1
29 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Information Technology),Semester-1, (Regular)
30 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Information Technology),Semester-2, (Reappear) Lot-2
31 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Information Technology),Semester-2, (Reappear)
32 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Information Technology),Semester-3, (Regular)
33 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Information Technology),Semester-3, (Reappear)
34 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Information Technology),Semester-4, (Reappear) Lot-2
35 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Information Technology),Semester-4, (Reappear)
36 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Information Technology),Semester-5, (Regular) Lot-1
37 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Information Technology),Semester-5, (Regular)
38 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Information Technology),Semester-6, (Reappear)
39 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Multimedia),Semester-1 (Regular)
40 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Multimedia),Semester-3, (Regular)
41 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Multimedia),Semester-4, (Reappear)
42 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Multimedia),Semester-5, (Regular) Lot-1
43 Nov 2023 2024-03-12 Bachelor of Science (Multimedia),Semester-5, (Regular)
44 Nov 2023 2024-03-12 BCA,SECOND Semester,new 2k11 (Reappear)
45 Nov 2023 2024-03-12 Master of Science (Information Technology) - Lateral Entry,Semester-3, (Regular) Lot-1
46 Nov 2023 2024-03-12 Master of Science (Information Technology) - Lateral Entry,Semester-3, (Regular)
47 Nov 2023 2024-03-12 Master of Science (Information Technology),Semester-1, (Reappear)
48 Nov 2023 2024-03-12 Master of Science (Information Technology),Semester-1, (Regular) Lot-1
49 Nov 2023 2024-03-12 Master of Science (Information Technology),Semester-1, (Regular) Lot-2
50 Nov 2023 2024-03-12 Master of Science (Information Technology),Semester-1, (Regular)
51 Nov 2023 2024-03-12 Master of Science (Information Technology),Semester-3, (Regular)
52 Nov 2023 2024-03-12 Master of Science (Information Technology),Semester-4, (Reappear) Lot-2
53 Nov 2023 2024-03-12 Master of Science (Information Technology),Semester-4, (Reappear)
54 Nov 2023 2024-03-12 Post-Graduate Diploma in Computer Applications,Semester-1, (Regular) Lot-1
55 Nov 2023 2024-03-12 Post-Graduate Diploma in Computer Applications,Semester-1, (Regular)
56 Nov 2023 2024-03-12 Post-Graduate Diploma in Computer Applications,Semester-2, (Reappear)
57 April 2023 2023-11-06 Bachelor of Science (Multimedia),Semester-4 Revaluation
58 April 2023 2023-11-06 Master of Science (Information Technology),Semester-2 Revaluation
59 April 2023 2023-11-06 Bachelor of Computer Applications,Semester-4 Revaluation
60 April 2023 2023-11-06 Bachelor of Science (Information Technology),Semester-4 Revaluation
61 April 2023 2023-08-13 Bachelor of Computer Applications,Semester-2,2019 Rep
62 April 2023 2023-08-13 Bachelor of Computer Applications,Semester-1,2019 Rep
63 April 2023 2023-08-13 Master of Science (Information Technology),Semester-2,2019 Rep
64 April 2023 2023-08-13 Master of Science (Information Technology),Semester-1,2019 Rep
65 April 2023 2023-08-13 Post-Graduate Diploma in Computer Applications,Semester-1,2019 Rep
66 April 2023 2023-08-13 Bachelor of Science (Information Technology),Semester-1,2019 Rep
67 April 2023 2023-08-13 Bachelor of Commerce (Honours),Semester-2,2018 Rep
68 April 2023 2023-08-13 Bachelor of Science (Fashion Design),Semester-2,2018 Rep
69 April 2023 2023-08-13 Bachelor of Science (Fashion Design),Semester-1,2018 Rep
70 April 2023 2023-08-13 BCA,SECOND Semester,new 2k11 Rep
71 April 2023 2023-08-12 Bachelor of Science (Multimedia),Semester-5,2020 Rep
72 April 2023 2023-08-12 Bachelor of Science (Information Technology),Semester-5,2019 Rep
73 April 2023 2023-08-12 Bachelor of Computer Applications,Semester-5,2019 Rep
74 April 2023 2023-08-12 Bachelor of Science (Fashion Design),Semester-4,2018 Rep
75 April 2023 2023-08-12 Bachelor of Science (Information Technology),Semester-4,2019 Rep
76 April 2023 2023-08-12 Bachelor of Computer Applications,Semester-4,2019 Rep
77 April 2023 2023-08-12 Bachelor of Science (Multimedia),Semester-4,2020 Rep
78 April 2023 2023-08-12 Bachelor of Computer Applications,Semester-3, 2019 Rep
79 April 2023 2023-08-12 Bachelor of Science (Information Technology),Semester-3, 2019 Rep
80 April 2023 2023-08-12 Master of Science (Information Technology),Semester-3, 2019 Rep
81 April 2023 2023-08-12 Bachelor of Computer Applications - Lateral Entry,Semester-3,2019 Rep
82 April 2023 2023-08-12 Master of Science (Information Technology) - Lateral Entry,Semester-3,2019 Rep
83 April 2023 2023-08-11 Bachelor of Commerce (Honours),Semester-2,2018
84 April 2023 2023-08-11 Bachelor of Commerce (Honours),Semester-4,2018
85 April 2023 2023-08-11 Bachelor of Computer Applications,Semester-2,2019
86 April 2023 2023-08-11 Bachelor of Science (Information Technology),Semester-2,2019
87 April 2023 2023-08-11 Bachelor of Science (Fashion Design),Semester-4,2018
88 April 2023 2023-08-11 Master of Science (Information Technology),Semester-2,2019
89 April 2023 2023-08-11 Bachelor of Science (Information Technology),Semester-4,2019
90 April 2023 2023-08-11 Bachelor of Computer Applications,Semester-4,2019
91 April 2023 2023-08-11 Bachelor of Computer Applications - Lateral Entry,Semester-4,2019
92 April 2023 2023-08-11 Bachelor of Science (Multimedia),Semester-4,2020
93 April 2023 2023-07-17 Master of Science (Information Technology),Semester-4,2019 (Regular)
94 April 2023 2023-07-14 Post-Graduate Diploma in Computer Applications,Semester-2,2019 (Revised)
95 April 2023 2023-07-12 Post-Graduate Diploma in Computer Applications,Semester-2,2019 (Regular)
96 April 2023 2023-07-12 Bachelor of Commerce (Honours),Semester-6,2018 (Regular)
97 April 2023 2023-07-12 Bachelor of Computer Applications,Semester-6,2019 (Regular)
98 April 2023 2023-07-12 Bachelor of Computer Applications - Lateral Entry,Semester-6,2019 (Regular)
99 April 2023 2023-07-12 Bachelor of Science (Information Technology),Semester-6,2019 (Regular)
100 April 2023 2023-07-12 Master of Science (Information Technology) - Lateral Entry,Semester-4,2019 (Regular)
101 April 2023 2023-07-12 Master of Science (Information Technology),Semester-4,2019 (Regular)
102 April 2023 2023-07-12 Bachelor of Science (Fashion Design),Semester-6,2018 (Regular)
103 April 2023 2023-07-12 Bachelor of Science (Multimedia),Semester-6,2020 (Regular)
104 April 2023 2023-07-12 Bachelor of Computer Applications,Semester-6,2019 REP
105 April 2023 2023-07-12 Master of Science (Information Technology) - Lateral Entry,Semester-4,2019 REP
106 April 2023 2023-07-12 Bachelor of Science (Animation & Multimedia Technology),Semester-6,2018 REP
107 April 2023 0023-08-12 Bachelor of Commerce (Honours),Semester-3,2018 Rep

No Data Found

No Data Found